EMAG

Exporturi CATASTROFALE! Sarea romaneasca se vinde in pierdere

publicat 2020-01-30 11:16:09 (Money.ro)

Exporturi CATASTROFALE! Sarea romaneasca se vinde in pierdere Societatea Nationala a Sarii SA a vandut sare la export la preturi sub costurile inregistrate, se arata intr-un raport al Curtii de Conturi. Conform documentului, la nivelul societatii nu au fost respectate prevederile legale privind vanzarea produselor la export, realizand vanzari la preturi situate sub costurile inregistrate. Prin urmare, nu au fost realizate venituri in suma de 121,8 mii lei prin valorificarea la export, in anul 2016, a cantitatii de 8.608,50 tone sare, la preturi cuprinse intre 27 si 31 de euro (corespondent in lei 122,31-140,12 lei/tona), preturi situate sub costurile inregistrate (140,87 lei/tona), cu livrarea din Sucursala Salina Ocnele Mari, fiind afectat si impozitul pe profit cu suma de 19,5 mii lei. Totodata, s-a constatat faptul ca redeventa miniera luata in calculul costului sarii livrate a fost de 0,79 lei/tona si nu cea a cotei de 1 euro/tona (1 euro =4,4159 lei), reglementata de actele normative in vigoare, respectiv de Legea nr. 85/2003 a minelor, constatandu-se o diferenta de redeventa suplimentara in suma de 31,2 mii lei, care nu a fost solicitata si recuperata prin pretul contractat. Tot in anul 2016 nu au fost respectate prevederile legale privind valorificarea la intern a produselor din sare, prin vanzarea de produse din sare pe piata interna la preturi situate sub costurile inregistrate, prin urmare veniturile au fost diminuate cu suma de 167,5 mii lei, conducand implicit, la diminuarea profitului impozabil al societatii cu aceeasi suma, a impozitului pe profit, cu suma de 26,8 mii lei si a taxei pe valoarea adaugata colectata, cu suma de 15 mii lei. Totodata, s-a constatat faptul ca redeventa miniera luata in calcul a fost mai mica decat cea reglementata de actele normative in vigoare, constatandu-se o diferenta de redeventa datorata bugetului de stat in suma de 5 mii lei, care nu a fost solicitata si recuperata prin pretul contractat. Pe perioada supusa auditarii au fost acordate reduceri comerciale de catre Sucursala Salina Ocna Dej in alte conditii decat cele stabilite prin contractul de furnizare incheiat, fapt ce a condus la nerealizarea de venituri n suma de 107,4 mii lei, respectiv la o diminuare a profitului impozabil cu aceeasi suma, a impozitului pe profit, cu suma de 17,2 mii lei, precum si a taxei pe valoarea adaugata colectata, cu suma de 9 mii lei.   Alte probleme   Entitatea nu a calculat si inregistrat in evidenta contabila, in luna urmatoare punerii in functiune, amortizarea activelor corporale si necorporale in suma de 434,2 mii lei, conducand la o raportare inexacta a valorii activelor in situatiile financiare aferente anului 2018. In timpul misiunii de audit de conformitate, entitatea a calculat si inregistrat in evidenta contabila amortizarea in suma de 434,2 mii lei. Societatea nu a urmarit ducerea la indeplinire a deciziilor Consiliului de Administratie, respectiv Sucursala Salina Slanic Prahova nu a procedat la casarea, in conditiile legii, a bunurilor aprobate la casare prin decizie a Consiliului de Administratie, acestea fiind mentinute in evidenta contabila si supuse evaluarii. Profitul impozabil al Societatii a fost micsorat cu suma de 57,2 mii lei, rezultand si o diminuare a impozitului pe profit cu suma de 9 mii lei prin tratarea cheltuielilor cu amortizarea si impozitul pe cladiri pentru doua imobile (apartamente-locuinta de serviciu) ca fiind deductibile fiscal. Pentru cele doua imobile au fost incheiate contracte de comodat (cu titlu gratuit) pentru doi angajati, prin urmare, cheltuielile cu amortizarea nu au fost efectuate in scopul desfasurarii de activitati economice pentru a putea fi deductibile din punct de vedere fiscal. Pe parcursul misiunii de audit a fost inregistrata la Administratia Fiscala Declaratia rectificativa privind impozitul pe profit (101), prin care a fost evidentiat impozitul pe profit recalculat in suma de 9 mii lei prin tratarea din punct de vedere fiscal a cheltuielilor cu amortizarea si impozitul pe cladiri aferente celor doua imobile ca fiind nedeductibile. In perioada 2016-2018, SN a Sarii SA nu a deschis la banca un cont de disponibil distinct necesar colectarii Fondului de realizare, dezvoltare si modernizare a productiei in sectorul extractiv minier, reprezentand sursa de finantare complementara a obiectivelor de investitii din sectorul extractiv minier, in suma de 56.538,9 mii lei. Sumele aferente fondului trebuiau sa fie incasate pe masura valorificarii productiei. Constituirea acestui fond s-a evidentiat in contabilitate in contul "Rezerve geologice", prin aplicarea cotei de 6% la nivelul sumelor reflectate in rulajul contului "Venituri din produse finite". Procedand in acest mod, in anul 2018 au fost pastrate disponibilitati banesti in depozite la termen in cuantum apropiat de cel al fondului geologic neconsumat. SN a Sarii SA nu a urmarit si incasat creante in termenul legal de prescriptie, in suma de 79,7 mii lei, si nu a luat masurile legale pentru introducerea de actiuni in instanta in vederea recuperarii acestor debite, provenite din livrarile de marfa realizate in perioada 2003-2015. Societatea nu a respectat obligatia de auditare a tuturor activitatilor desfasurate, cel putin o data la trei ani, respectiv executia bugetului de venituri si cheltuieli si activitatea privind sistemele informatice. Implementarea si functionarea controlului intern managerial a fost realizata partial, fiind implementate trei standarde, iar 13 standarde au fost partial implementate (Standardele 1-7, 9-13 si 15). Totodata, nu au fost stabilite functiile sensibile nici la nivelul sediului central si nici la nivelul sucursalelor. Au fost imobilizate fonduri banesti in suma de 19,8 mii lei, prin achizitionarea de licente care nu au fost instalate sau care nu au fost compatibile cu sistemele de operare existente pe calculatoarele din Societate. Au fost efectuate plati in avans in suma de 212,5 mii euro pentru achizitionarea unui utilaj (haveze), care in momentul punerii in functiune s-a dovedit a avea deficiente fata de specificatiile stabilite in caietul de sarcini, fiind astfel respinsa receptia acestuia. Achizitia este in litigiu, dosarul fiind pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a civila, in stadiu procesual de fond, in care SN a Sarii SA are calitatea de parat. In perioada 2016-2018, SN a Sarii SA nu a urmarit realizarea investitiilor conform programelor de investitii aprobate si, totodata, nu a inclus in program investitiile in curs. Prin bugetele de venituri si cheltuieli au fost aprobate cheltuieli pentru investitii care nu au fost realizate conform previzionarii, gradul de realizare a investitiilor in curs fiind cuprins intre 28,30% si 90,57%, cel mai scazut grad de realizare fiind inregistrat in anul 2018 (28,30%), iar gradul de realizare a investitiilor noi s-a situat intre 11,95% si 27,12%, cel mai scazut grad de realizare fiind inregistrat in anul 2016 (11,95%). Totodata, din analiza soldului contului "Investitii in curs" la finele anului 2018, in suma de 5.877,4 mii lei, s-a constatat ca nu au fost incluse in programele de investitii aprobate cinci obiective de investitii in curs, demarate inca din anii 2004-2014, in valoare de 2.452,4 mii lei, in conditiile in care prin BVC au fost prevazute si aprobate sume pentru cheltuieli de investitii in curs, sumele fiind alocate la alte obiective de investitii sau incluse ca obiective noi de investitii. In timpul misiunii de audit, entitatea a inclus un numar de patru obiective in curs in Programul de investitii pe anul 2019. Nu au fost respectate dispozitiile legale referitoare la recuperarea despagubirilor stabilite de instantele de judecata, pentru care au fost efectuate plati in suma de 352 mii lei, la care s-au adaugat contributiile aferente, reprezentand contravaloarea salariilor si a celorlalte drepturi de natura salariala determinate de desfacerea disciplinara a contractelor individuale de munca a doi salariati, precum si de desfiintarea functiei de director la Directia de Turism. SN a Sarii SA nu a dispus masuri in vederea stabilirii si recuperarii sumelor achitate de la persoana vinovata de producerea prejudiciului, sumele fiind evidentiate pe costuri si, totodata, considerate cheltuieli nedeductibile fiscal la calculul impozitului pe profit. SN a Sarii SA a achitat suma de 29,6 mii lei, fara baza legala, pentru servicii de asigurari voluntare de sanatate de tip suplimentar, care au fost acordate necuvenit directorilor generali, fara a fi cuprinse in contractele de mandat si prime calculate pentru un numar mai mare de angajati in drept sa beneficieze de aceste servicii sau care au fost achitate in afara perioadei contractate. Pe parcursul misiunii de audit a fost recuperata suma de 28,6 mii lei si au fost emise facturi reprezentand penalitatile calculate aferente primelor de asigurare incasate necuvenit. Entitatea a efectuat plati fara baza legala, ocazionate de efectuarea unor cursuri de pregatire profesionala in domeniul managementului si leadership-ului pentru trei salariati, care, conform fiselor de post, nu aveau stabilite atributii sau responsabilitati de management si leadership, ci ocupau functiile de asistent comercial si referent administrativ. De asemenea, in Programul anual de instruire pe anul 2016, aprobat de directorul general al SN a Sarii SA, nu au fost prevazute cursuri de pregatire profesionala cu asemenea destinatie. Societatea a procedat la efectuarea de cheltuieli de natura salariala fara baza legala, prin acordarea de: - remuneratii pentru directorul general al SN a Sarii SA in suma de 69 mii lei, reprezentand componenta variabila a indemnizatiei brute lunare stabilita prin contractul de mandat, fara insa ca Adunarea Generala a Actionarilor sa fixeze limitele generale pentru remuneratia variabila asa cum este prevazut in Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale. Conducerea SN a Sarii SA a fost administrata in sistem unitar, condusa de Consiliul de Administratie format din cinci membri. Adunarea Generala a Actionarilor are atributii de decizie asupra activitatii si politicii economice. In cazul societatilor administrate in sistem unitar, din septembrie 2013, nivelul remuneratiilor membrilor consiliilor de administratie si a directorilor se stabileste prin asimilare cu cele prevazut de art. 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, fiind formate dintr-o indemnizatie fixa lunara si o componenta variabila. Iar, potrivit art. 153^18 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, Adunarea Generala a Actionarilor fixeaza limitele generale ale tuturor remuneratiilor acordate membrilor Consiliului de Administratie si directorilor. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat limita maxima a remuneratiei directorului general, incluzand si retributia aferenta activitatii desfasurate in comitetele consultative, in cuantum de 12,3 mii lei. De asemenea, prin contractul de mandat aprobat nu au fost stabilite obiective cuantificate pentru reducerea platilor si creantelor restante, reducerea pierderilor, cresterea cifrei de afaceri, in conditiile in care dispozitiile legale stabilite de OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara prevad ca stabilirea acestora sa se realizeze in corelatie cu strategia de administrare a Consiliului de Administratie si cu Planul de management al directorului general. Totodata, indicatorii de performanta raportati in executia bugetara au avut grad de realizare de 62,5%, cu toate ca nu au fost realizati in proportie de 100% sau la termenul-tinta fixat, coeficientul de ponderare pentru indicatorul respectiv fiind acordat integral; - indemnizatii necuvenite pentru directorii generali numiti in baza Legii nr. 31/1990 a societatilor comerciale, pentru calitatea de membru in Comisia paritara pentru negocierea contractului colectiv de munca, cu toate ca nu se regasesc in drepturile salariale prevazute prin contractele de mandat si nu au fost cuprinse in limitele generale stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor; - beneficii, pe perioada mandatului, directorului general, reprezentand cheltuieli de intretinere si utilitati aferente unei locuinte de serviciu din fondul locativ al societatii, cu toate ca remuneratia in bani este singura forma stabilita pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administrator; - remuneratii acordate directorului general, in suma de 128,7 mii lei, reprezentand componenta variabila acordata in conditiile in care nu a fost realizata tinta anuala a indicatorilor-cheie de performanta. Fara a fi indeplinite conditiile stabilite prin contractul de mandat cu privire la atingerea obiectivelor anuale prin indeplinirea in proportie de 100% a nivelului tintei anuale a indicatorilor-cheie de performanta, a fost acordata a doua subcomponenta variabila pentru anul 2017, in suma bruta de 128,7 mii lei, in conditiile in care gradul de indeplinire a indicatorilor-cheie de performanta ai directorului general au fost de 62% (din cei 18 indicatori alocati, 12 indicatori au fost realizati, iar 6 indicatori nerealizati); - remuneratii membrilor Consiliului de Administratie mai mari decat cele cuvenite, in suma de 18,5 mii lei, reprezentand diferenta dintre indemnizatiile lunare brute stabilite prin Hotararea AGA la data numirii si cele stabilite prin contractele de mandat. In anul 2018 au fost acordate prime din fondul de premiere fara a avea la baza criterii de repartizare stabilite in Contractul colectiv de munca unic pe anul 2018 al SN a Sarii SA. Prin urmare, fara a fi prevazut in CCMU modul de acordare/repartizare a fondului de premiere constituit la nivel de sediu, au fost acordate prime in valoare de 310 mii lei, avand la baza referate aprobate de directorul general, entitatea neavand elaborata nicio procedura in acest sens. Societatea a efectuat cheltuieli neeconomicoase in suma de 76,7 mii euro, provenite din inchirierea unui spatiu pentru mutarea sediului societatii. Entitatea nu a respectat intocmai prevederile legale privind efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. Decizia de inventariere pentru anul 2018 a fost ulterioara datei de incepere a perioadei de inventariere, iar in procesele-verbale de inventariere nu a fost specificata perioada efectuarii si, de asemenea, nu au fost solutionate propunerile inscrise in procesele-verbale de inventariere privind terenul situat in str. Muntii Carpati nr. 100-106, sector 5. La nivelul societatii au fost efectuate cheltuieli neeconomicoase in suma de 30 mii lei pentru servicii de elaborare a unor documentatii tehnice care nu au fost utilizate in scopul pentru care a fost achizitionate. SN a Sarii SA, in vederea participarii la concursul public de oferta privind concesionarea activitatilor miniere de explorare sare, organizat de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), a efectuat cheltuieli cu elaborarea de documentatii tehnice. La invitatia ANRM, care i-a comunicat faptul ca, in urma sedintei de evaluare a ofertelor din data de 11.10.2016, oferta SN a Sarii SA a fost declarata castigatoare, entitatea nu a dat curs solicitarilor repetate ale acesteia, drept urmare ca nu a mai avut dreptul de a negocia si semna licenta de explorare pentru perimetrul Valea Sarata I Turda, acesta urmand a fi declarat liber de sarcini si scos din nou la concurs public de oferta in cadrul unei runde viitoare.        

Alte stiri de la Money.ro:

CAND se termina izolarea in Romania? Rafila ȘTIE cand vor iesi romanii din case
Profesor la Harvard: "Multe tari urmaresc imprastierea coronavirusului"
Primul MARE lant de magazine care este aproape de FALIMENT din cauza pandemiei de COVID-19
Raed Arafat, recomandare de pus in practica "cat de REPEDE posibil"
Amanarea platii utilitatilor: o idee buna, care risca sa dea gres
Orasul in care NU MAI EXISTA locuri de carantina, asa ca romanii veniti din strainatate sunt dusi si tinuti pe stadion
Romani intorsi din Germania, bagati CU FORȚA de jandarmi in curte
BINE DE ȘTIUT! Consultantii medicale online GRATUITE! Pe ce site trebuie sa intri
Multi romani din carantina DISTRUG camerele de hotel si INJURA personalul care le aduce mancarea!
DE CE nu avem vaccin pana acum?!
NE PAȘTE SARACIA. Salariile vor scadea mai mult decat in timpul Marii Depresiuni
Inca 251 de cazuri de cazuri de coronavirus confirmate in 24 de ore. Bilantul infectarilor ajunge la 3.864
Traficant de droguri, prins in Iasi. A scris pe declaratie ca se deplaseaza "in interes PROFESIONAL"
COLONELUL pus sef la Suceava a dat MILITARIA jos: Am inceput instructajul cu TOT personalul medical
Au decis, IN SFARȘIT! Au pus ARMATA sa pazeaza padurile, ca sa NU LE MAI RADA hotii

Cumparaturi online - Emag.ro© Copyright 2000-2019 iStorm. Toate drepturile rezervate.